Keuze breedbandoplossing valt binnen drie weken

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Kennisbank

Keuze breedbandoplossing valt binnen drie weken

Ruim 45 mensen verzamelden zich vorige week dinsdagavond in Leeuwarden voor de tweede bijeenkomst georganiseerd door de taskforce breedband van de Provinsje Fryslân. Daarmee waren er minder aanwezigen dan de vorige keer maar dit laat zich mogelijk verklaren door het feit dat in de Friese media inmiddels ook regelmatig aandacht wordt besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het breedbanddossier. De presentatie van de bijeenkomst was ook deze keer weer in handen van taskforce-voorzitter Arie Piet, ondersteund door EZ-ambtenaar Martijn Ledegang.

De heer Piet ging van start met een korte samenvatting van de Friese breedbandproblematiek zoals een kleine drie jaar geleden in beeld was gebracht en het instrumentarium dat in de steigers was gezet om het probleem te lijf te gaan in de vorm van een breedbandloket, een breedbandfonds en aansluitsubsidies. Het afgelopen jaar kwamen echter knelpunten aan het licht. In de uitgangspunten van het breedbandfonds bijvoorbeeld, was ontoereikend rekening gehouden met voorwaarden die externe financiers in de praktijk blijken te stellen aan het investeren in projecten. Maar ook de naar verhouding hoge aansluitkosten in kleine projecten en de behoefte aan meer schaalgrootte hebben ertoe geleid dat de ambtenaren van de Provinsje terug naar de tekentafel zijn gegaan.

Twee mogelijkheden
In de maanden maart en april zijn verschillende scenario's verkend en is er advies uitgebracht aan het college van Gedeputeerde Staten. Eind mei heeft dit het besluit opgeleverd om twee mogelijkheden uit te werken. De eerste optie is het aangaan van een publiek-private samenwerking (PPS) met een of meerdere marktpartijen om samen met gemeenten en de Provinsje een nieuw netwerkbedrijf op te zetten. De andere mogelijkheid is het faciliteren van een marktpartij die op eigen initiatief de witte gebieden van glasvezel wil voorzien.

In onderhandeling
Ten aanzien van de tweede optie kon Arie Piet de aanwezigen niet meer melden dan dat de Provinsje in onderhandeling is met een niet nader te noemen marktpartij om zonder overheidssteun 'alle' witte adressen in Fryslân aan te sluiten. Het is de bedoeling dat deze onderhandeling in juni wordt afgerond zodat eind van de maand duidelijk is of dit pad de langverwachte oplossing kan opleveren of dat deze optie afvalt. Komt het tot een reëel aanbod dan wordt dit in september in Provinciale Staten behandeld en zou nog dit jaar de eerste schep de grond in kunnen gaan.

Marktconsultatie
Omdat de onderhandeling met de betreffende marktpartij zeker nog geen gelopen race is, wordt tegelijkertijd ook het pad van de eerste optie - een publiek-private samenwerking - bewandeld. De Provinsje heeft eerst een zogeheten 'openbare marktconsultatie' uitgedaan. Daarin worden partijen in de markt uitgenodigd om te reageren als zij interesse hebben tot deelname in zo'n samenwerking binnen de gestelde voorwaarden en zo ja, op welke wijze zij invulling denken te geven aan relevante zaken die in de vragen worden genoemd. De marktconsultatie dient daarmee als voorselectie van mogelijke partners om een eventuele samenwerking mee aan te gaan. Belangstellende partijen hebben tot 27 juni om op de marktconsultatie te reageren.

Vraagbundeling en aanlegkosten
Naast de zojuist genoemde 'commerciële' activiteiten richting mogelijke aanbieders wil de Provinsje Fryslân samen met stakeholders binnen de provincie ook stappen vooruit maken in het stroomlijnen van het proces. Daarvoor zijn twee werkgroepen in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van gemeenten en burgerinitiatieven zitting nemen. De ene werkgroep richt zich op het onderwerp vraagbundeling en de andere op het verlagen van de aanlegkosten van glasvezel. Ook hier wordt druk op de ketel gehouden: eind van deze maand moeten de werkgroepen hun resultaat opleveren.

Netten ophalen
Eind juni wordt het net opgehaald en zal blijken of de onderhandelingen tussen de Provinsje en de niet bij naam genoemde marktpartij een reëel aanbod voor het aanleggen van glasvezel naar de witte adressen in het buitengebied hebben opgeleverd dan wel dat de stap naar een publiek-private samenwerking moet worden gezet. In dat tweede geval is het voordeel dat de input uit zowel de marktconsultatie als van de werkgroepen vraagbundeling en aanlegkosten al binnen is en kunnen snel de vervolgstappen worden gezet.

Start van de aanleg
Ligt er eind juni een acceptabel aanbod, dan zullen de leden van Gedeputeerde Staten op 12 juli a.s. een besluit nemen. Dit besluit kan zijn dat men ingaat op het aanbod van de marktpartij. Dan kan na instemming van Provinciale Staten nog dit najaar worden gestart met de aanleg. Gaat de voorkeur uit naar aanbesteding van een publiek-privaat samenwerkingsverband dan zal het, na goedkeuring van de Statenleden, tot voorjaar van 2017 duren voordat de eerste aansluitingen worden gerealiseerd.

Klik hier om de presentatie te downloaden

 

Arie Piet